Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

OfficiŽle in gebruikname Ketelweg - 23-1-2008

Bij de officiële in gebruik name van de vernieuwde Ketelweg, overigens een aangename bijeenkomst waar vele betrokkenen en belangstellenden aanwezig waren, hield ik de volgende toespraak:

Openstelling Ketelweg – 23 januari 2008, burgemeester De Bruin

Geachte aanwezigen,

Na jaren van voorbereiding én 22 maanden van concrete werkzaamheden mag ik u vandaag welkom heten bij de officiële openstelling van de gereconstrueerde Ketelweg.

Het feit dat een periode van jaren gemoeid was met de reconstructie kan de suggestie wekken dat sprake is geweest van een moeizaam proces. Het tegendeel is waar. Gecompliceerde processen als deze vragen tijd, verlopen weliswaar nooit helemaal zonder problemen, maar terugkijkend kunnen we niet anders stellen dan dat door optimale samenwerking een evenzo optimaal resultaat is bereikt. 

Zonder voorbij te gaan of te kort te willen doen aan de omvang en kwaliteit van het concrete werk dat op en om de Ketelweg is verricht - met grond, kabels, leidingen, rioleringen en asfalt -, ligt het succes in dit project mijns inziens vooral in openheid, communicatie, afstemming en samenwerking. Uiteraard hebben alle betrokken partijen hun eigen opdracht en eigen belangen, maar door openheid en afstemming is het resultaat van de som Ketelweg beduidend meer geworden dan de partijen afzonderlijk hadden kunnen bereiken.

Het Waterschap was in de hele procesgang in de eerste plaats verantwoordelijk voor dijkverzwaring, het wegdek en voor invulling van de voortrekkersrol. Gas, water en elektra waren in vertrouwde handen bij de nutsbedrijven; het uitvoerende werk bij de aannemer. De gemeentelijke verantwoordelijkheid was niet de Ketelweg alleen, maar realisering van een overzichtelijk, veilig, efficiënt en bereikbaar bedrijventerrein als geheel.

Specifieke aandacht besteedde de gemeente daarnaast aan de belangen van omwonenden en ondernemers; overlast en slechte bereikbaarheid dienden zo beperkt mogelijk te blijven.

Ook deze partijen, bewoners en ondernemers, verenigd in resp. de Bewonersvereniging Matena Oosteind en de Belangen Vereniging Oosteind (BVO), stelden zich steeds constructief en positief op. De BVO leverde onder meer onmisbare bijdragen aan het revitaliseringsprogramma voor het hele bedrijventerrein, een terrein dat overigens werd aangelegd in de jaren ’60, een oppervlak heeft van 70 hectare, zo’n 4.000 werknemers en tal van kleine, grote en zelfs internationaal opererende ondernemingen huisvest. Provincie, gemeente en BVO gaven in 2002 de toekomst van dit bedrijventerrein vorm en stelden duurzaam ruimtegebruik, bedrijventerreinmanagement, bereikbaarheid en optimaal gebruik van de havens centraal.

Vandaag krijgt met name het derde punt dat ik noemde, bereikbaarheid, een duidelijk gezicht. Na een wat onwennige aanloop groeiden de betrokken partijen snel naar elkaar toe. Duidelijke afspraken werden gemaakt, de partijen zaten elkaar niet in de weg, kregen gaandeweg meer begrip voor elkaars verantwoordelijkheden, werkwijzen en problemen en leerden van elkaar.

Daardoor is de klus geklaard in de kortst mogelijke tijd, tegen beperkte kosten en met optimaal resultaat. De doorstroming in het gebied is verbeterd, de dijk is versterkt, het geheel oogt overzichtelijk en verzorgd; door een subtiele verlegging van de weg ten opzichte van de bomen is de verkeersveiligheid verbeterd. En als primeur kan ik vertellen dat ook aan het milieu aandacht is besteed. Vanaf 0.00 uur worden de 51 armaturen namelijk geleidelijk gedimd tot de nachtstand. De kwaliteit van de verlichting blijft optimaal, maar minder energie is nodig en de co2-uitstoot neemt af. Daarmee zorgt deze energiezuinige verlichting voor kostenverlaging.

Milieuaspecten kregen overigens ook op andere manieren aandacht. Door vervoermanagement èn realisering van de waterbushalte Oosteind in 2003, is tijdens de werkzaamheden in de ochtendspits een reductie van voertuigen van bijna 27 % en een stijging van het fietsgebruik met 119% bereikt. Een bijzondere prestatie die doet verlangen naar meer initiatieven op het gebied van vervoer en bereikbaarheid. De credits hiervoor zijn vooral voor het Vervoer Coördinatiecentrum als initiator, de bedrijven die specifieke maatregelen namen en de medewerkers van de bedrijven die de auto hebben laten staan en bijvoorbeeld voor de fiets kozen.

Als laatste maar zeker niet minst belangrijke partij, noem ik de provincie Zuid-Holland. De bijdrage van de provincie in het kader van de Tender Investeringsprogramma’s Provincies (TIPP) was de beslissende bijdrage die alle mooie plannen ook praktisch mogelijk maakte; overigens niet alleen van de reconstructie Ketelweg, maar van het gehele revitaliseringsprogramma Oosteind. Hulde daarvoor!

Geachte aanwezigen, ik wil graag mijn waardering uitspreken voor een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage geleverd heeft; ik ben trots op de samenwerking en op het resultaat dat bereikt is.

Ook ben ik trots op het feit dat dit, binnen een periode van één kwartaal, het tweede grote project is dat wordt afgerond in Papendrecht. De officiële opening van de Meent drie maanden geleden en de officiële openstelling vandaag illustreren de heersende spirit in onze gemeente: de handen worden ineengeslagen, de schouders gaan eronder, krachten worden gebundeld en er wordt aangepakt.

En we zijn nog lang niet klaar!

Papendrecht wacht een periode van creatieve ontwikkeling, de grenzen van uitbreiding zijn immers vrijwel bereikt. Dat vraagt om creativiteit voor verdere en andere ontwikkeling, om wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente steeds naar een hoger peil te trekken. Denk aan verdere ontwikkeling van het gebied rond De Meent, aan realisering van een moderne sportboulevard, renovatie van theater De Willem én verdere verbetering van bedrijventerrein Oosteind.

Samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven is daarin van enorm belang. De samenwerking zoals die heeft plaatsgevonden op en om de Ketelweg is een voorbeeld dat absoluut navolging verdient.

Ik dank u allen dan ook voor uw inzet en betrokkenheid en nodig u uit dezelfde ondernemende en bevlogen instelling door te trekken, zodat wij gezamenlijk een dynamische, vitale en economisch gezonde toekomst voor Papendrecht vorm geven.

Ik dank u voor uw aandacht.


Terug